Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Koes Fourage , H. Koes, hierna te noemen: “Koes Fourage”, en een Wederpartij waarop Koes Fourage , H. Koes deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Koes Fourage , H. Koes, voor de uitvoering waarvan door Koes Fourage , H. Koes derden dienen te worden betrokken.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Koes Fourage , H. Koes en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst

1. Een overeenkomst met Koes Fourage , H. Koes komt tot stand wanneer deze schriftelijk aan de Wederpartij wordt bevestigd. Voor leveringen waarvoor naar hun aard en/of omvang geen offerte c.q. orderbevestiging is verzonden, wordt de factuur tevens als een opdrachtbevestiging beschouwd. De factuur wordt alsdan geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven

Artikel 3: Prijzen

1. De prijzen worden vastgesteld per gewichtseenheid of aan de hand van het drogestofgehalte en worden steeds exclusief omzetbelasting opgegeven.

2. De overeengekomen prijs is gebaseerd op de tijdens de aanvaarding geldende kostprijzen, koersen, lonen, sociale lasten, premies, belastingen of andere kostensoorten en zijn exclusief omzetbelasting, transportkosten en verzekeringskosten, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Door Koes Fourage , H. Koes uitgebrachte offertes of prijsopgaven bevatten een geldigheidsduur van 24 uur. Door Koes Fourage , H. Koes uitgebrachte offertes kunnen worden gewijzigd of teruggetrokken binnen deze periode.

Artikel 4: Levering

1. De Wederpartij dient Koes Fourage , H. Koes een redelijke termijn te gunnen om de door hem gekochte zaken te leveren. Overeengekomen levertijden kunnen nimmer als fataal worden beschouwd, doch worden door Koes Fourage , H. Koes zoveel mogelijk in acht genomen. Bij niet-tijdige levering dient Koes Fourage , H. Koes derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

2. Levering geschiedt op basis van de International Commercial Terms (INCOTERMS). Indien de levering Ex Works (EXW = ‘afgehaald vrij op wagen’) geschiedt, is de Wederpartij verantwoordelijk voor de kosten en risico’s verbonden aan het afdekken, wegen, vervoeren en uitklaren van de door hem gekochte zaken. Indien de levering Delivered Duty Paid (DDP = ‘franco levering’) geschiedt, is Koes Fourage , H. Koes verantwoordelijk voor de kosten en risico’s verbonden aan het laden, afdekken, wegen, vervoeren en uitklaren van de door hem verkochte zaken. Het risico van verlies van of schade aan het gekochte gaat alsdan van Koes Fourage , H. Koes op de Wederpartij over wanneer het gekochte op de plaats van bestemming is aangekomen. Indien schriftelijk overeengekomen, kan worden afgeweken van bovengenoemde leveringsvoorwaarden. Indien levering DDP is overeengekomen geldt voorts het volgende:

• het vervoer geschiedt op de volgens Koes Fourage , H. Koes meest gunstige wijze met de door hem te kiezen expediteur;

• aflevering vindt alleen plaats aan per trailer bereikbare adressen, tenzij een ander type vrachtauto is overeengekomen;

• de Wederpartij is gehouden voldoende personeel en materieel ter beschikking te stellen ter lossing van de gekochte zaken;

• indien de levering in gedeelten geschiedt, heeft Koes Fourage , H. Koes het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

3. Lege pallets kunnen op afspraak door Koes Fourage , H. Koes worden opgehaald bij de Wederpartij. Voor het ophalen van lege statiegeld pallets wordt €60,- in rekening gebracht.

4. Levering van uw product vindt plaats tot aan de stoep. De zending wordt aan de straatkant uitgeladen. Zorg zelf voor een geschikte plek voor aflevering. Indien levering in uw opdracht in een enkel geval verder moet worden geleverd, vervalt uw beroep op aansprakelijkheid voor eventuele aangerichte schade.

5. Volle onaangebroken pallets kunnen door de klant worden geretourneerd. Het is ook mogelijk om de pallet door Koes Fourage , H. Koes te laten ophalen. De pallet dient droog en schoon opgeslagen te zijn. Voor het retourneren worden kosten in rekening gebracht variërend van €50-80 per pallet.

6. Door Koes Fourage , H. Koes gedeelde levertijden zijn realistische inschattingen. Er kan door wederpartijen en derde geen recht worden verleend aan gedeelde levertijden. Koes Fourage , H. Koes is niet verantwoordelijk voor afwijkende levertijden en kan geen schade worden toegerekend.

Artikel 5: Betaling

1. Betaling dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Koes Fourage , H. Koes is gerechtigd om, indien de Wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de levering(en) op te schorten.

3. Te allen tijde is Koes Fourage , H. Koes gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de opdracht voort te gaan, een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de Wederpartij te verlangen. Weigering van de Wederpartij om de verlangde zekerheid te stellen geeft Koes Fourage , H. Koes het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.

4. Indien in de financiële positie van de Wederpartij, na het tot stand komen van de overeenkomst doch vóór de aflevering der zaken, een aanzienlijke verslechtering optreedt, is Koes Fourage , H. Koes gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te verlangen.

5. Wederpartij heeft niet het recht om zijn eventuele vorderingen op Koes Fourage , H. Koes te verrekenen.

6. De gehele koop- of verkoopprijs is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet-stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, wanneer enig beslag op diens zaken of vorderingen wordt gelegd, wanneer hij overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

7. Wanneer de betaling niet volgens het bepaalde in lid 1 heeft plaatsgevonden, is de Wederpartij aan Koes Fourage , H. Koes een schadevergoeding verschuldigd wegens vertraging in de tijdige voldoening van de factuur, bestaande in de wettelijke handelsrente van het factuurbedrag met ingang van de dag volgend op de dag die is overeengekomen als de uiterste dag van betaling tot en met de dag waarop de Wederpartij het factuurbedrag volledig heeft voldaan, één en ander overeenkomstig artikel 6:119a BW.

8. Voorts is Koes Fourage , H. Koes gerechtigd om, naast de hoofdvordering en de wettelijke handelsrente, van de Wederpartij te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet-tijdige betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn in ieder geval verschuldigd wanneer Koes Fourage , H. Koes voor de invordering zich van de hulp van een derde heeft verzekerd. De buitengerechtelijke kosten worden berekend en gevorderd aan de hand van de Staffel Buiten Gerechtelijke Incassokosten (BIK), waarbij een minimum geldt van € 40,- en een maximum van € 6.775,-, afhankelijk van de hoogte van de hoofdvordering. Indien Koes Fourage , H. Koes het faillissement van de Wederpartij aanvraagt is hij naast de hoofdsom, rente en buitengerechtelijke kosten tevens de kosten der faillissementsaanvrage verschuldigd.

9. Betalingen strekken conform artikel 6:44 BW eerst in mindering op de in het achtste lid bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en ten slotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.

10. Koes Fourage , H. Koes hanteert bij bestellingen van nieuwe klanten een vooruitbetalingsregeling. Koes Fourage , H. Koes acht de klant volledig aan de betaling te voldoen alvorens producten worden afgeleverd.

Artikel 6: Niet-toerekenbare tekortkoming/overmacht

1. Koes Fourage , H. Koes is niet aansprakelijk voor schade welke uit overmacht voortvloeit. Van overmacht is sprake indien Koes Fourage , H. Koes zijn verplichtingen niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden die buiten zijn schuld liggen en bovendien niet krachtens wet, een door hem gegeven garantie of in het verkeer geldende opvattingen aan hem kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan voor de levering noodzakelijke grondstoffen, verhindering en onderbreking der transportmogelijkheden, storingen binnen het bedrijf van Koes Fourage , H. Koes in- of uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids) instanties.

2. Bij tijdelijke overmacht worden de wederzijdse verplichtingen van dat deel van de overeenkomst, welke door de situatie van overmacht wordt getroffen, opgeschort voor ten hoogste een maand. Daarna is elk der partijen gerechtigd de overeenkomst voor het deel waarop de overmacht betrekking heeft te ontbinden zonder dat één van de partijen daaraan het recht op schadevergoeding zal kunnen ontlenen.

3. Bij een toestand van blijvende overmacht treden partijen in overleg over een zodanige aanpassing van de overeenkomst, dat verdere uitvoering ervan voor beide partijen nog zinvol is. Blijkt voor dergelijke aanpassing in redelijkheid geen ruimte, dan heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst, voor zover door de overmacht getroffen, door middel van een schriftelijke verklaring, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

4. In geval van overmacht kan de Wederpartij Koes Fourage , H. Koes nimmer tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 7: Garanties en reclames

1. De Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van, en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij Koes Fourage , H. Koes verstrekt.

2. Koes Fourage , H. Koes garandeert een zodanige uitvoering van de overeenkomst, dat aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid ter zake het geleverde wordt voldaan. Het geleverde behoort te voldoen aan de kwaliteitseisen, welke ten tijde van de transactie door het Productschap Diervoeder of haar (publiekrechtelijke) opvolgster in de productieketen van diervoeders, bij verordening zijn vastgesteld.

3. Algemeen geldt dat het geleverde van normale, goede, gezonde en voor zijn bestemming bruikbare kwaliteit moet zijn.

4. Bij levering is het door middel van geijkte weegapparatuur, door spoorweging of door een beëdigd ijker vastgestelde gewicht maatgevend. Partijen kunnen overlegging van weegbescheiden verlangen. Het weegloon is voor rekening van Koes Fourage , H. Koes Ter controle kan de Wederpartij het gewicht voor eigen rekening nogmaals (laten) vaststellen, waarbij wegingsverschillen beneden 1% worden verwaarloosd.

5. Bij meer of minder levering is aan Koes Fourage , H. Koes een speling toegestaan van maximaal 5% ten opzichte van de gecontracteerde hoeveelheid. Het meer of minder geleverde wordt in dat geval verrekend tegen de contractprijs.

6. De Wederpartij dient ten tijde van de levering na te gaan of de zaken voldoen aan de overeengekomen voorwaarden en deze te inspecteren op direct constateerbare gebreken. Na levering zonder protest is alleen reclame mogelijk voor niet direct constateerbare gebreken. Gebreken die ten tijde van de levering niet waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de Wederpartij uiterlijk om 12.00 uur de eerste werkdag erna, bij aangetekend schrijven, inhoudende een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de klacht, aan Koes Fourage , H. Koes ter kennis worden gesteld.

7. Bij veronderstelde transportschade dient de Wederpartij dit zo spoedig mogelijk te melden aan Koes Fourage , H. Koes, terwijl bovendien bij het aftekenen van de vrachtbrief een voorbehoud dient te worden gemaakt.

8. De zaken, waarop de reclame betrekking heeft, dienen aanwezig te blijven. De Wederpartij zorgt ervoor dat reeds geloste lading goed afgedekt, droog gehouden en alleszins goed behandeld wordt.

9. Indien aan het gestelde in lid 6, 7 en 8 niet is voldaan, vervalt het recht op reclame.

10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Koes Fourage , H. Koes en de Koes Fourage , H. Koes bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 8: Deskundigenonderzoek

1. Als na tijdige reclame, geen betrekking hebbend op het drogestofgehalte, om 12.00 uur de volgende werkdag geen akkoord is bereikt over de eventuele minderwaarde, hebben partijen het recht op beoordeling door een onafhankelijke deskundige. Deze deskundige zal in overleg tussen partijen worden aangewezen. Wanneer de deskundige een minderwaarde vaststelt van ten hoogste 10%, komen de kosten van het deskundigenonderzoek ten laste van de Wederpartij. Bij een minderwaarde van meer dan 10% komen deze kosten ten laste van Koes Fourage , H. Koes.

2. Bij een vastgestelde minderwaarde tot maximaal 10% is de Wederpartij verplicht de zaken te accepteren tegen een evenredige vermindering van de overeengekomen koopprijs en onder verrekening van extra kosten als gevolg van ondeugdelijke levering, tenzij Koes Fourage , H. Koes zelf over de zaken wenst te beschikken. Bij een vastgestelde minderwaarde boven 10% heeft de Wederpartij de mogelijkheid de zaken te accepteren tegen een evenredige vermindering van de overeengekomen koopprijs en onder verrekening van extra kosten als gevolg van ondeugdelijke levering, tenzij Koes Fourage , H. Koes zelf over de zaken wenst te beschikken. Bij minder-waarde groter dan 10% heeft de Wederpartij tevens de mogelijkheid de zaken ter beschikking te stellen van Koes Fourage , H. Koes of nalevering te vorderen binnen de contractueel vastgestelde termijn.

3. Indien Koes Fourage , H. Koes over de zaken wenst te beschikken of wanneer de Wederpartij de zaken ter beschikking stelt van Koes Fourage, dient dit direct doch uiterlijk de volgende werkdag om 12.00 uur aan de andere partij te worden medegedeeld. Wanneer Koes Fourage , H. Koes de zaken niet binnen vijf werkdagen na deze mededeling ophaalt, is de Wederpartij gerechtigd deze tegen de dagprijs te verkopen voor eigen rekening en risico van Koes Fourage , H. Koes met inbegrip van eventuele extra in verband hiermede door de Wederpartij gemaakte kosten.

Artikel 9: Transacties op basis van drogestofgehalte

1. Bij transactie op basis van drogestofgehalte zal bij een geschil over het drogestofgehalte op verzoek van de meest gerede partij (her)bemonstering plaatsvinden door een onafhankelijke deskundige. De partij die hiertoe besluit dient de andere partij hiervan onverwijld in kennis te stellen. Bij verse producten dient (her)bemonstering zo spoedig mogelijk te geschieden en wel, behoudens absolute onmogelijkheid, vóór het inkuilen. Het voor verrekening geldende drogestofgehalte zal door een daartoe bevoegd onderzoeksinstituut bindend worden vastgesteld. De kosten van (her)bemonstering en analyse zijn ten laste van Koes Fourage , H. Koes bij een lager drogestofgehalte dan eerder vastgesteld of overeengekomen. In andere gevallen zijn deze kosten voor de Wederpartij.

Artikel 10: Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Koes Fourage , H. Koes is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Koes Fourage , H. Koes is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

2. Indien de schade is veroorzaakt door enig product, dat bij Koes Fourage , H. Koes geen enkele bewerking heeft ondergaan, of die het gevolg is van een verplichtende overheidshandeling dan wel van niet in rekening gebrachte diensten en/of adviezen, is Koes Fourage , H. Koes voor die schade niet aansprakelijk.

3. Indien Koes Fourage , H. Koes aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Koes Fourage , H. Koes beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. De aansprakelijkheid van Koes Fourage , H. Koes is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

5. Koes Fourage , H. Koes is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Koes Fourage , H. Koes aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Koes Fourage , H. Koes toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Koes Fourage , H. Koes is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6. In geval van een reclame van de Wederpartij, waarbij de klacht door Koes Fourage , H. Koes gegrond is verklaard, en het de kwaliteit van geleverde zaken betreft, is Koes Fourage , H. Koes uitsluitend gehouden tot, zulks te zijner keuze:

• kosteloos herstel van de gebreken;

• levering van vervangende zaken na terug ontvangst van de gebrekkige zaken;

• pro rata terugbetaling van de betaalde koopsom c.q. creditering van de reeds verzonden factuur, met ontbinding van de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring;

• een in overleg met de Wederpartij te betalen schadeloosstelling, in welke vorm dan ook.

7. De in lid 2 t/m 5 opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Koes Fourage , H. Koes of zijn leidinggevende ondergeschikten.

8. De Wederpartij zal Koes Fourage , H. Koes kosten en schade vergoeden, die voor Koes Fourage , H. Koes het gevolg zijn van enige tekortkoming van de Wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen. Voorts zal deze alle schaden vergoeden die door hem en/of door hem ingeschakelde derden zijn veroorzaakt.

9. De Wederpartij vrijwaart Koes Fourage , H. Koes tegen aanspraken van derden op grond van industriële en/of intellectuele eigendommen.

10. De Wederpartij is niet gerechtigd tot het terugzenden van het geleverde ter zake van een ongegronde reclame. Kosten van terugzending hiervan zijn voor rekening van de Wederpartij. Koes Fourage , H. Koes is alsdan bevoegd de zaken voor rekening en risico van de Wederpartij, eventueel onder een derde, op te slaan.

11. Koes Fourage , H. Koes is niet verantwoordelijk voor schade toegediend door derde.

Artikel 11: Ontbinding

1. Koes Fourage , H. Koes heeft de bevoegdheid zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of te beëindigen, indien en zodra de Wederpartij niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk voldoet aan enige verplichting jegens hem, in geval van surseance van betaling of faillissement van de Wederpartij, beslag op (een deel van) diens bedrijfseigendommen of goederen bestemd voor de uitvoering van de overeenkomst alsmede stillegging of liquidatie van diens onderneming.

2. Na de eventuele ontbinding of in geval van nietigheid van de overeenkomst, door welke oorzaak dan ook, blijven deze algemene voorwaarden gelden voor zover zij zelfstandige betekenis hebben en/of voor zover zij bedongen zijn ter regeling van de gevolgen van de ontbinding of nietigheid, waaronder in elk geval begrepen de bepalingen met betrekking tot de levering, de boeteclausules, de aansprakelijkheid, de rechterlijke bevoegdheid en het toepasselijk recht.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

1. Bij levering wordt de Wederpartij slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van het door Koes Fourage , H. Koes. geleverde. Koes Fourage , H. Koes behoudt de eigendom van het geleverde zolang de Wederpartij zijn vordering(en) ter zake van de tegenprestatie van de overeenkomst niet heeft betaald. Koes Fourage , H. Koes blijft tevens eigenaar van het geleverde zolang hij een vordering tot schadevergoeding heeft op de Wederpartij wegens diens tekort schieten in zodanige overeenkomsten, waaronder mede begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten.

2. De Wederpartij heeft niet het recht de niet-betaalde zaken in pand te geven, daarop bezitloos pandrecht te vestigen of enig ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde daarop te vestigen.

3. Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde is het de Wederpartij toegestaan de zaken aan derden te verkopen, doch zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsvoering en op voorwaarde dat de Wederpartij de verkregen gelden onverwijld aan Koes Fourage , H. Koes overdraagt dan wel, indien niet tegen contante betaling is verkocht, op eerste verzoek van Koes Fourage , H. Koes, de verkregen vordering(en) onverwijld aan Koes Fourage , H. Koes verpand of cedeert.

4. In geval de Wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken jegens Koes Fourage , H. Koes niet nakomt, is laatstgenoemde gerechtigd de zaken terug te nemen. De Wederpartij machtigt hierbij Koes Fourage , H. Koes in voorkomende gevallen de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

5. De Wederpartij is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet-betaalde zaken te verzekeren en op eerste verzoek van Koes Fourage , H. Koes deze verzekering aan te tonen.

Artikel 13: Retentierecht

1. Op alle zaken welke zich van of namens de Wederpartij onder Koes Fourage , H. Koes bevinden, ongeacht de oorzaak, heeft Koes Fourage , H. Koes het recht van terughouding zolang de Wederpartij niet aan al zijn verplichtingen jegens hem heeft voldaan.

2. Koes Fourage , H. Koes is gehouden deze zaken volgens goed koopmansgebruik te beheren zonder dat de Wederpartij enig recht op (schade)vergoeding kan doen gelden in geval van teniet gaan, gedeeltelijk verlies of schade buiten schuld van Koes Fourage , H. Koes. Het risico der zaken blijft aldus bij de Wederpartij.

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Koes Fourage , H. Koes partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. De rechter in de vestigingsplaats van Koes Fourage , H. Koes is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Koes Fourage , H. Koes het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Categorieën

De ideale bodembedekking voor vogel, reptielen en knaagdieren. Stofvrij.

Winkelwagen